เปิดรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารกลาง

เปิดรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารกลาง ประเภทร้านค้าที่เปิดรับสมัครคัดเลือก  ***ร้านน้ำและเครื่องดื่ม 2 ร้าน*** รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบด้านล่าง ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์สามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร.02549-3060,3053 โทรสาร 025775013 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ประกาศแนบและใบสมัคร 1 2 3 4 5 6

เปิดรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารกลาง

เปิดรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารกลาง รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบด้านล่าง ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์สามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร.025493060 โทรสาร 025775013 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ประกาศ ใบสมัคร

เปิดรับผู้ประกอบการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับผู้ประกอบการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้าดำเนินการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี สามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร.025493060 ตั้งแต่บัดนี้และเวลาราชการ

รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารข้าวราดแกง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารข้าวราดแกง เข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในการรับบริการอาหารที่เพียงพอและหลากหลาย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภทอาหาร  ร้านข้าวราดแกง  จำนวน ๑ ราย   ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามราบละเอียดได้ที่ ๐๒ ๕๔๙ ๓๐๕๓,๐๒ ๕๔๙ ๓๐๖๐ โทรสาร ๐๒ ๕๗๗ ๕๐๑๓ ในวัน เวลาราชการ นับตั้งวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ ประกาศ1 ประกาศ2 ประกาศ3 ใบสมัคร1 ใบสมัคร2  หลักเกณฑ์ร้านค้า1…

ประกาศสำนักทรัพย์สิน

  ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงอาหารกลาง แผ่นที่ 2

รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์จะเปิดรับผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องเดิมเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในการรับบริการอาหารที่เพียงพอและหลากหลาย ดังมีรายละเอียดประเภทอาหารต่อไปนี้ ๑.ร้านข้าวแกง  ๒.ร้านก๋วยเตี๋ยว ๓.ร้านอาหารตามสั่ง ๔.ร้านมุสลิม ๕.ร้านน้ำดื่ม ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามราบละเอียดได้ที่ ๐๒ ๕๔๙ ๓๐๕๓,๐๒ ๕๔๙ ๓๐๖๐ โทรสาร ๐๒ ๕๗๗ ๕๐๑๓ ในวัน เวลาราชการ นับตั้งวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 ใบสมัคร…

เปิดรับข้อเสนอผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮลล์ในมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก และศูนย์รังสิต) โดยมีระยะเวลา ๓ ปี ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามราบละเอียดได้ที่ ๐๒ ๕๔๙ ๓๐๕๓,๐๒ ๕๔๙ ๓๐๖๐ โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๕๐๑๓ ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัย รายละเอียดในการยื่นข้อเสนอจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยสำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารกลาง ๑ ราย ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ประสงค์จะสมัครเข้ามาจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามรายละเอียดดังนี้ การรับสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในวันและในวันเวลาราชการ สามารถสอบถามราบละเอียดได้ที่ ๐๒ ๕๔๙ ๓๐๕๔ *ผลพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร โดยสำนักจัดการทรัพย์สินถือเป็นสิ้นสุด  

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการโรงอาหารกลาง

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการโรงอาหารกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิยาลัย โดยจะรับสมัครผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย ผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะสมัครเข้ามาจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดดังนี้