รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำ…