ประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (สมัครได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี )