สำนักจัดการทรัพย์สิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล โพธิพันธุ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. 02-549-3058

นางสาวปิยะรัตน์ สีโนรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายกิตติพันธ์ ศรีทองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-549-3054

นางสาววิภาวี คำภีระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
โทร. 02-549-3058

นางณัฐกานต์ คำโสภา
พนักงานบริการ

ฝ่ายจัดการธุรกิจและควบคุมคุณภาพ
โทร. 02-549-3060

นางสาวณิชนันทน์ คำภูธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการธุรกิจและควบคุมคุณภาพ

นายอาทิตย์ แก้วแทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-549-3053

นายชวนันท์ ใยเสงี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-549-3053

หอพักฝึกอบรม
โทร. 02-549-3980

นางบุปผา ชื่นจรูญ
พนักงานบริการ

นางนุชจรี เที่ยงแท้
พนักงานบริการ

นายรัตนชัย จูหลี
ลูกมือช่างไฟฟ้า

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาช่องทางธุรกิจภายนอก
โทร. 02-549-3055

นายอลงกต อังกุรวิโรจน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนาช่องทางธุรกิจภายนอก

นายธนวรรณ สังวรศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวฐิติมา ชื่นทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป