ที่อยู่สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 4 สำนักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39  หมู่ 1  ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12110
เบอร์โทรศัพท์ 0  2549  3053-55
เบอร์แฟกซ์0  2577  5013
เว็บไซต์ http://www.asset.rmutt.ac.th/
Facebook Pagehttps://www.facebook.com/pm.rmutt
emailrmutt_oam@rmutt.ac.th