วิสัยทัศน์ (vision)

สำนักจัดการทรัพย์สิน  มุ่งเน้นให้บริการและบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่  ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  เพื่อนำสู่มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  (Mission  Statement)

ดำเนินงานต่างๆ ตามมติคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

1.  บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่มาปรับปรุงเพื่อก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุด
2.  ดำเนินงานตามมติคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและรายได้ให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
3.  พัฒนาระบบเครือข่าย  Internet  ให้เป็นทางเลือกในการสื่อสาร  และสนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
4. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี  ต่องานให้บริการอย่างมืออาชีพ  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

ปรัชญา  (Philosophy)
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

 ปณิธาน  (Determination)

สำนักจัดการทรัพย์สิน  มุ่งเน้นให้บริการและบริหารจัดการดูแลผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  อย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์   (Strategic  Issue)

1.  พัฒนาระบบจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการจัดหารายได้
2.  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
3.  พัฒนาพื้นที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 เป้าประสงค์   (Target)

สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี