สำนักจัดการทรัพย์สิน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๘,๖๙๐.- บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพย์สิน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๒ ,๓๐๕๔, ๓๐๕๙

                    กำหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    ถึง –  ๒๐  เมษายน   ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

                    กำหนดการสอบความรู้ความสามารถและสัมภาษณ์   วันที่   ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน  ชั้น  ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

                   ประกาศผลสอบ              วันที่      ๒๖    เมษายน     พ.ศ.  ๒๕๖๕                  รายงานตัวและปฏิบัติงาน    วันที่    ๒    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕

พนักงานบริการ