สำนักจัดการทรัพย์สิน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกมือช่างทั่วไป  จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๔๐๐.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพย์สิน

           ผู้สนใจติดต่อสอบถามยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๒ ,๓๐๕๔, ๓๐๕๙

กำหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    ถึง –  ๒๐ เมษายน   ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการสอบความรู้ความสามารถและสัมภาษณ์   วันที่   ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕   เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน ชั้น ๔ อาคารตึกสำนักงานอธิการบดี

                   ประกาศผลสอบ               วันที่     ๒๖    เมษายน     พ.ศ.  ๒๕๖๕                     รายงานตัวและปฏิบัติงาน    วันที่        ๒    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕

ลูกมือช่างทั่วไป