ตามที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งลูกมือช่างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก  คือ นายวิลัย  คำโสภา  

                   ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา   ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖ เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบลูกมือช่างทั่วไป