ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง จัดตั้งสำนักจัดการทรัพย์สิน
———————————————–

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรจัดตั้งสำนักจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้

1. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์การร่วมลงทุนของกิจกรรมต่างๆ ทีมีผลต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. เพื่อนำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(6) และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 จึงจัดตั้ง
สำนักจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551